logo
from 1920

תנאי שימוש באתר

 

אספקת המוצריםאספקת המוצרים עד בית הלקוח, בגבולות הקו הירוק, עד 21 ימי עבודה, אלא אם כן צוין אחרת באתר. עלות המשלוח היא בהתאם לאופי המוצר ומופיעה בעמוד ההזמנה. ניתן לבצע איסוף עצמי מהחנות הנמצאת ברחוב שטמפפר 13 בפתח תקווה בתיאום מראש וללא תשלום.


שירות לקוחותנציגי החברה ישמחו לעמוד לשירותכם בטלפון שירות הלקוחות וההזמנות אנא אל תהססו ליצור איתנו קשר על כל שאלה או בעיה – 03-9304427


שעות המענה הקולי -הן בימים א'– ה' בין השעות 09:00 – 13:00 בצהריים  ובין 16:00 -19:00 אחה"צ.
אנחנו במכון ארגש מתחייבים להשיב להודעות או לפניות בהקדם האפשרי .


ביטול הזמנהבמקרה של ביטול הזמנה החברה תפעל על פי חוק הגנת הצרכן.

 

תנאי שימוש באתר והסרת אחריות

 

השימוש באתר האינטרנט של מכון אורטופדי ארגש מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם ובמלואם. השימוש בפועל באתר זה יחשב הסכמה מצד המשתמש לכל התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך.

 

המשתמש באתר זה מתחייב שלא לעשות שימוש באתר לכל מטרה בלתי חוקית ולכל מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך.

 

נאסר על המשתמש באתר זה להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר זה.

 

 

מכון אורטופדי ארגש שומר על זכותו להפסיק בכל עת ומכל סיבה שהיא את גישת המשתמשים או גישת משתמש מסוים אל האתר, כולו או מקצתו, ללא הודעה מראש.

 

ידוע לכל משתמש, והוא מתחייב לפעול על פי הכללים הנוגעים בדבר, כי תוכן, לרבות טקסט, תוכנה, קול, מוסיקה, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר הכלול באתר האינטרנט (להלן: "המידע") מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות, וחלים בעניין חוקים, תקנות ודינים לשמירת והגנת זכויות היוצרים. לאור זאת, רשאי המשתמש באתר לעשות שימוש במידע רק על פי הרשאה מפורשת, כתובה ומראש.

 

אין להסתמך על המידע שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת החלטות בנושאים אישיים, רפואיים, טכניים, בטיחותיים, משפטיים או כספיים. לשם כך על כל משתמש להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ מותאם לנסיבות המיוחדות שלו.

 

אין באמור במסמך או באתר זה כל מצג מצד מכון אורטופדי ארגש או מי מטעמה בדבר ההתאמה, האמינות, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים וההסברים הכלולים באתר למטרה כלשהי.

כל המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים וההסברים מוצעים למשתמש "כמות שהם", בלא כל התחייבות נלווית להם.

 

מכון אורטופדי ארגש או מי מטעמה מתנערים בזה מכל אחריות לגבי המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים וההסברים, לרבות כל אחריות משתמעת בדבר סחירות, התאמה למטרה מסוימת או קניין.

בשום מקרה לא תחול למכון אורטופדי ארגש או מי מטעמה אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל מין וסוג לרבות, וללא הגבלת האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן שימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי אתר אינטרנט זה, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, בהורדת או הפסקת פעילותו של האתר באופן זמני או לתמיד, באספקה או באי אספקה של שירותים או מוצרים או בכל מידע, תוכנה, מוצר שירות והסבר שהושגו באמצעות אתר אינטרנט זה או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר אינטרנט זה, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע למכון אורטופדי ארגש או למי מטעמה, מראש, על קיום האפשרות של דמי נזיקין או נזק אפשרי כאמור.

 

אם אין המשתמש שבע רצון מחלק כלשהו של אתר זה או מאחד מתנאי השימוש באתר או מתנאי השימוש בכללם, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותו הוא הפסקת השימוש באתר זה.

 

הסכם זה והשימוש באתר האינטרנט מוסדרים על ידי דיני מדינת ישראל. העושה שימוש באתר מסכים כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר אינטרנט זה או הקשורה בו, תחול סמכות השיפוט של בתי המשפט במחוז תל אביב יפו, ושם יהיה מקום השיפוט הבלעדי והייחודי.