logo
from 1920

כף הרגל

 

בבני  אדם, מורכבת כף הרגל מהערקום ועצם העקב (כף רגל אחורית, באנגלית: hindfoot), מיתר עצמות שורש הרגל המופרקות עם  עצמות המסרק (כף רגל אמצעית, midfoot) ומעצמות המסרק והגלילים של האצבעות (כף רגל קדמית, forefoot).

 

בכף הרגל מספר מפרקים מתוכם יצוינו העיקריים שבהם: הקרסול שמחבר בין השוק לכף הרגלמפרק הערקום והעקב מפרקים בין הערקום והעקב לעצם הסירה ולעצם הקובייה, מפרקים בין עצמות שורש הרגל לעצמות המסרק, מפרקים בין עצמות המסרק לגלילים ואלו שבין הגלילים.

 

מספרם הרב של המפרקים ואופן פעולתם מאפשרים את התאמת חלקה התחתון של כף הרגל למשטחים שונים, בין אם מישוריים וחלקים ובין אם משופעים וטרשיים. כף הרגל תתאים את עצמה כך שעמידה וגם תנועה יתאפשרו על פני משטחים מגוונים. חלק גדול מתנועות מפרקי כף הרגל אינו בא לידי ביטוי בחיים המודרניים הכוללים שימוש בנעליים בעלי סוליות נוקשות והליכה על משטחים סלולים ומרוצפים.

 

מנח עצמות כף הרגל מתווה מספר קשתות: קשת אורכית שהעדרה מכונה "פלטפוס" ("פלט" - ישר, "פוס" - כף רגל) ושתי קשתות רוחביות, אחת בקו בסיסי עצמות המסרק והשנייה בקו ראשי עצמות המסרק. לפי חלוקה אחרת, בכף הרגל שתי קשתות אורכיות: אחת צידית והשנייה תיכונה וקשת רוחבית אחת בקו בסיסי עצמות המסרק. הקשתות פועלות כבולמות זעזועים בכל פגיעה של כף הרגל ומשקל הגוף כולו (תנע הגוף) בקרקע ומחלקות את המאמצים הפיזיקאלית בין עצמות כף הרגל.